Місія та стратегія

30 Березня 2017, 16:34

Місія та стратегія

Місія

Міністерство енергетики та захисту довкілля  України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки; 

 • в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах; 
 • у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, лісового та мисливського господарства; формування державної політики у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів; у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр; 
 • у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, а також здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення; 
 • у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (крім питань забезпечення енергоефективності будівель та інших споруд); формування державної політики щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та у галузях електроенергетики і теплопостачання.

 

Основні завдання

Основними завданнями Мінекоенерго є:

 1. забезпечення формування та реалізація державної політики у паливно-енергетичному комплексі; 
 2. забезпечення формування державної політики у сфері:  
 • охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки;
 • геологічного вивчення та раціонального використання надр;
 • поводження з відходами, зокрема радіоактивними;
 • поводження з пестицидами та агрохімікатами;
 • подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;
 • радіаційного захисту;
 • раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
 • охорони та раціонального використання земель;
 • збереження, відтворення та невиснажливого використання біологічного і ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі;
 • організації охорони та використання природно-заповідного фонду;
 • охорони атмосферного повітря;
 • розвитку водного господарства і меліорації земель;
 • державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про раціональне використання, відтворення і охорону природних ресурсів, відтворення та охорону земель, екологічну та радіаційну безпеку, охорону і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, збереження, відтворення та невиснажливе використання біологічного і ландшафтного різноманіття, охорону атмосферного повітря, формування, збереження та використання екологічної мережі, а також з питань поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, дотримання вимог біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об’єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі та у галузях електроенергетики і теплопостачання;
 • здійснення державного геологічного контролю, а також у сфері збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, Паризької угоди;

 

3) здійснення державного управління у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки;

4) реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки, геологічного вивчення та раціонального використання надр, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, охорони та раціонального використання земель, збереження, відтворення та невиснажливого використання біологічного і ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі, організації охорони та використання природно-заповідного фонду, охорони атмосферного повітря, а також збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, Паризької угоди;

5) забезпечення формування та у межах повноважень реалізація державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, лісового та мисливського господарства.

 

Напрямки діяльності, функції та повноваження

У сфері паливно-енергетичного комплексу

Мінекоенерго відповідно до покладених на нього завдань:

 • погоджує інвестиційні програми оператора системи передачі електричної енергії та операторів систем розподілу електричної енергії відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії”;
 • розробляє порядок формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України; формує та затверджує прогнозний баланс електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України;
 • здійснює управління у сфері наукової та науково-технічної діяльності в паливно-енергетичному комплексі;
 • приймає рішення щодо введення підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки у дослідно-промислову та промислову експлуатацію;
 • затверджує загальний графік переведення підприємств незалежно від форми власності на резервні види палива;
 •  розробляє і затверджує:
 • правила безпеки постачання електричної енергії та здійснює моніторинг безпеки постачання електричної енергії та природного газу, зокрема балансу попиту та пропозицій природного газу в Україні;
 • правила безпеки постачання природного газу;
 • галузеві технічні регламенти відповідно до Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”;
 • затверджує нормативні характеристики технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами;
 • розробляє, затверджує та впроваджує в межах повноважень, передбачених Законом України “Про ринок природного газу”, Національний план дій;
 • забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату та скрапленого газу;
 • розробляє державні цільові програми диверсифікації джерел і шляхів постачання вуглеводнів, ядерного палива, ядерних матеріалів та природного газу;
 • розробляє і виконує державні програми використання ядерної енергії, підвищення ядерної та радіаційної безпеки;
 • утворює експлуатуючу організацію для забезпечення безпечної експлуатації ядерних установок, а також спеціалізовані підприємства (компанії) з поводження з радіоактивними відходами до передачі їх на довгострокове зберігання та захоронення;
 • планує заходи щодо забезпечення мінімального рівня утворення радіоактивних відходів під час використання ядерної енергії на об’єктах ядерної енергетики та атомної промисловості;
 • забезпечує організацію безпечного поводження з радіоактивними відходами під час використання ядерної енергії на об’єктах ядерної енергетики та атомної промисловості (збирання, переробка, зберігання) до моменту передачі радіоактивних відходів на захоронення;
 • створює державну систему заходів щодо забезпечення готовності до ліквідації аварій на ядерних установках, об’єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, джерелах іонізуючого випромінювання;
 • забезпечує реалізацію гарантій МАГАТЕ на об’єктах ядерної енергетики та атомної промисловості;
 • забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання об’єктів, що належать до сфери управління Мінекоенерго, перевезень вантажів радіоактивних матеріалів та здійснює контроль за її реалізацією;
 • формує прогнозний баланс вугілля та вугільної продукції;
 • затверджує проект ліквідації та консервації вугледобувних підприємств, що належать до сфери управління Мінекоенерго;
 • здійснює інформаційне, організаційне, матеріальне та інше забезпечення діяльності багатосторонньої групи з імплементації Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях;
 • встановлює порядок проведення конкурсу щодо обрання суб’єкта господарювання, який проводить аналіз та звіряння інформації, наданої суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях, та отримувачами платежів, відповідно до технічного завдання (незалежний адміністратор);
 • розглядає справи про порушення законодавства з питань забезпечення прозорості у видобувних галузях;
 • здійснює функції робочого органу Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції;

 

У сфері управління державними підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу, що належать до сфери управління Міністерства

 

 • затверджує стратегічні плани розвитку державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекоенерго, та господарських товариств, щодо яких Мінекоенерго здійснює функції з управління корпоративними правами держави;
 • веде облік об’єктів державної власності, що належать до сфери управління Мінекоенерго, здійснює контроль за їх ефективним використанням та збереженням;
 • здійснює в межах повноважень, передбачених законом, управління державними підприємствами, установами та організаціями, а також корпоративними правами держави;
 • здійснює управління державним майном, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації або перетворення державних підприємств у державні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, зокрема об’єктів, що не підлягають приватизації, приймає рішення про подальше використання зазначеного майна (крім матеріальних носіїв таємної інформації), у тому числі об’єктів, що не підлягають приватизації;
 • погоджує в установленому порядку плани санації, мирові угоди, переліки майна, яке включається до ліквідаційної маси, у справах про банкрутство державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекоенерго, і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, щодо яких Мінекоенерго здійснює функції з управління корпоративними правами держави;
 • схвалює в установленому порядку звіти ліквідаторів у справах про банкрутство державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекоенерго, і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, щодо яких Мінекоенерго здійснює функції з управління корпоративними правами держави;
 • затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, інвестиційні плани на середньострокову перспективу (три - п’ять років) державних підприємств, що належать до сфери управління Мінекоенерго, та господарських товариств, щодо яких Мінекоенерго здійснює функції з управління корпоративними правами держави, а також в установленому порядку здійснює контроль за виконанням зазначених планів;
 • забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту та їх здійснення на підприємствах (зокрема суб’єктах господарювання, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує право вирішального впливу держави на господарську діяльність таких суб’єктів господарювання), в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінекоенерго;
 • бере в установленому порядку участь у визначенні способів приватизації вугледобувних підприємств, що належать до сфери управління Мінекоенерго;
 • здійснює інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;
 • формує систему підготовки кадрів у сфері використання ядерної енергії на об’єктах ядерної енергетики та атомної промисловості;
 • проводить в установленому законодавством порядку відбір інвестиційних проектів у паливно-енергетичному комплексі, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка;
 • здійснює підготовку інвестиційних проектів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, та нагляд за їх реалізацією в паливно-енергетичному комплексі;
 • здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції;

 

У сфері охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту, фізичного захисту ядерних матеріалів та ядерних установок

 • розробляє відомчі переліки відомостей щодо фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, які містять державну таємницю та іншу інформацію з обмеженим доступом, забезпечує її захист;
 • створює відомчий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у паливно-енергетичному комплексі;
 • розробляє та здійснює комплекс заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекоенерго;
 • здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекоенерго, з питань виконання ними вимог техногенної та пожежної безпеки, а також контроль за виконанням зазначених вимог;
 • бере участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, зокрема створює функціональну підсистему цивільного захисту, організовує управління та діяльність функціональної підсистеми в єдиній державній системі цивільного захисту, здійснює керівництво утвореними ним аварійно-рятувальними службами, забезпечує їх діяльність та здійснює контроль за готовністю до дій за призначенням, визначає загальну потребу в захисних спорудах цивільного захисту для підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінекоенерго, затверджує за погодженням з ДСНС перелік суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу, що віднесені до категорій цивільного захисту, забезпечує реалізацію вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки та інших підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінекоенерго, які можуть створити загрозу виникнення аварії;
 • організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекоенерго;
 • формує та здійснює заходи щодо охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності у паливно-енергетичному комплексі, здійснює контроль за станом охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінекоенерго;
 • веде облік нещасних випадків, що сталися на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, затверджує заходи щодо запобігання таким випадкам;
 • здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи, пов’язані із запобіганням, виявленням і припиненням терористичної діяльності на об’єктах паливно-енергетичного комплексу;
 • здійснює координацію і методичне забезпечення заходів щодо підготовки підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу до сталого функціонування в особливий період;
 • забезпечує створення галузевих страхових фондів документації паливно-енергетичного комплексу;
 • здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінекоенерго, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
 • організовує та контролює в межах повноважень, передбачених законом, охорону об’єктів паливно-енергетичного комплексу;

 

У  сфері екологічної безпеки, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, державної екологічної експертизи:

 

 • забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, передбачених законом, у сфері екологічної безпеки, поводження з відходами, зокрема радіоактивними, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, оцінки впливу на довкілля, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи з питань:
 • ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
 • ведення реєстрів місць видалення відходів та об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;
 • контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням;
 • паспортизації відходів;
 • екологічної безпеки під час перевезення небезпечних вантажів і ліквідації наслідків аварій, що відбуваються під час їх перевезення;
 • переліку небезпечних властивостей відходів;
 • переліку пестицидів та агрохімікатів, використання яких дозволяється в Україні;
 • визначення відповідності пестицидів та агрохімікатів сертифікатам якості, визначення залишкових кількостей пестицидів та агрохімікатів;
 • здійснення оцінки впливу на довкілля;
 • розробляє і вводить у дію нормативи допустимих рівнів шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на стан навколишнього природного середовища;
 • забезпечує видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, поводження з небезпечними відходами та здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов;
 • видає, анулює, здійснює переоформлення документів дозвільного характеру на:
 • транскордонне перевезення небезпечних відходів;
 • ввезення на митну територію України незареєстрованних пестицидів та агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;
 • погоджує місця розміщення небезпечних об’єктів поводження з відходами;
 • здійснює державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів, проводить еколого-експертну оцінку матеріалів, поданих для їх реєстрації;
 • веде перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання, і щорічні доповнення до нього, затверджує регламенти їх застосування;
 • здійснює уповноваження підприємств, установ та організацій, які проводять державні випробування пестицидів та агрохімікатів;
 • затверджує план проведення державних випробувань пестицидів та агрохімікатів;

У сфері оцінки впливу на довкілля

 • здійснює відповідно до законодавства оцінку впливу на довкілля та стратегічну екологічну оцінку;
 • затверджує відомчі норми і правила з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління ДАЗВ;
 • затверджує в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-методичні документи та здійснює методичне керівництво і методологічно-консультативне забезпечення з питань стратегічної екологічної оцінки;
 • здійснює формування та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються;

У  сфері охорони атмосферного повітря:

 • забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, передбачених законом, у сфері охорони атмосферного повітря з питань:
 • затвердження правил, нормативів, норм, методик;
 • проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • визначення вимог до оформлення документів для отримання дозволів та встановлення форми дозволів;
 • установлення порядку та критеріїв взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, визначення видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;
 • переліку установ, організацій та закладів, яким надається право розробляти документи, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності;
 • визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
 • визначення переліків фізичних та біологічних факторів, а також критеріїв визначення стаціонарних джерел забруднення, для яких розробляються нормативи гранично допустимого рівня впливу фізичних і біологічних факторів на стан атмосферного повітря;
 • визначення переліків типів устаткування, для яких розробляються нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря із стаціонарних джерел;
 • визначення показників емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин;

видає, анулює, здійснює переоформлення документів дозвільного характеру на:

 • провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях;
 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування (об’єкти першої групи);
 • веде державний кадастр викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • веде перелік установ, організацій та закладів, яким надано право розробляти документи, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності;
 • реєструє звіти з інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для об’єктів першої групи;
 • здійснює взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;
 • узагальнює практику застосування законодавства з питань збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін;

У  сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу до неї, Паризької угоди:

 • забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, передбачених законом, у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну кліматуКіотського протоколу до неї та Паризької угоди з питань:
 • національних стандартів і процедур моніторингу, звітності та перевірки даних про викиди та абсорбцію (поглинання) парникових газів;
 • створення та організації функціонування національної системи торгівлі вуглецевими одиницями;
 • методик розрахунку антропогенних викидів джерелами та абсорбції (поглинання) поглиначами парникових газів;
 • критеріїв відбору проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних із реалізацією таких проектів;
 • забезпечує виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну кліматуКіотського протоколу до неї, Паризької угоди та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо забезпечення їх виконання;
 • здійснює функції уповноваженого органу виконавчої влади, який від імені держави бере участь в роботі Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та конференцій Сторін, які є нарадами Сторін Кіотського протоколу та Паризької угоди, а також їх органів і робочих сесій;
 • готує, затверджує і подає до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату інформацію на виконання Рішень Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та конференцій Сторін, які є нарадами Сторін Кіотського протоколу та Паризької угоди;
 • організовує роботу щодо залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та інших міжнародних програм у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін;
 • здійснює сплату внесків до бюджету Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, Паризької угоди, а також до Міжнародного журналу транзакцій;
 • укладає в межах повноважень, передбачених законом, міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов’язань, взятих Україною за міжнародними договорами, з питань, що належать до його компетенції, у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін;

забезпечує:

 • розгляд та прийняття в установленому порядку рішення про схвалення, реалізацію і фінансування або про відмову у схваленні, реалізації і фінансуванні проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів, і затверджує плани заходів щодо реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій;
 • підготовку, затвердження та подання національного повідомлення про зміну клімату та дворічного звіту згідно із зобов’язаннями за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї;
 • інвентаризацію антропогенних викидів джерелами та абсорбції поглиначами парникових газів на національному рівні з метою підготовки національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також затвердження і подання до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Національного звіту (кадастру) антропогенних викидів джерелами та абсорбції поглиначами парникових газів;
 • формує, веде та забезпечує функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;
 • укладає угоди з продажу частин установленої кількості викидів парникових газів на підставі рішення Кабінету Міністрів України;
 • створює та забезпечує функціонування національної системи обігу та торгівлі вуглецевими одиницями;

У сфері збереження озонового шару

У  сфері раціонального використання, відтворення і охорони об’єктів тваринного і рослинного світу, біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі та у межах своєї компетенції біологічної та генетичної безпеки, відтворення та охорони земель 

 • забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, передбачених законом, у сфері раціонального використання, відтворення і охорони об’єктів тваринного і рослинного світу, біологічного і ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі, біологічної та генетичної безпеки, охорони та раціонального використання земель з питань:
 • охорони, використання та відтворення тваринного і рослинного світу;
 • ведення державного обліку і кадастру рослинного світу, ведення державного кадастру тваринного світу;
 • ведення державного обліку чисельності об’єктів тваринного світу та обліку обсягів їх добування;
 • встановлення лімітів, норм використання об’єктів тваринного світу;
 • спеціального використання об’єктів тваринного світу;
 • реєстрації та утримання диких тварин, які вилучені з природного середовища з метою надання їм допомоги;
 • реалізації об’єктів тваринного світу, конфіскованих або безоплатно вилучених внаслідок порушення законодавства в частині ввезення в Україну та вивезення за її межі диких тварин та інших об’єктів тваринного світу;
 • правил добування диких тварин, а також їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі;
 • регулювання заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин у разі виникнення або загрози виникнення епізоотій та в разі виникнення небезпечних ситуацій;
 • затвердження переліків дикорослих видів рослин, поширення і чисельність яких підлягають регулюванню, а також порядку здійснення відповідних заходів щодо регулювання їх поширення і чисельності;
 • ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного і рослинного світу, крім генетично модифікованих організмів;
 • загального використання і відтворення природних рослинних ресурсів;
 • затвердження нормативів спеціального використання природних рослинних ресурсів, затвердження розрахункових лісосік;
 • визначення природних рослинних угруповань, які підлягають занесенню до Зеленої книги України, затвердження переліків рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні і заносяться до Зеленої книги України;
 • ведення Червоної та Зеленої книг України;
 • створення, поповнення, зберігання, використання, відчуження та державного обліку зоологічних і ботанічних колекцій, торгівлі ними, а також ввезення в Україну, пересилання та вивезення за її межі;
 • затвердження переліків видів тварин, рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги України, видів тварин, рослин та грибів, що виключені з Червоної книги України;
 • державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України;
 • оцінки ризику потенційного впливу генетично модифікованих організмів на навколишнє природне середовище;
 • встановлення переліку земель, на яких застосовується обмеження щодо вирощування генетично модифікованих сортів рослин;
 • визначення і занесення видів тварин, які не занесені до Червоної книги України, але мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні, та встановлення порядку їх охорони, використання і відтворення;
 • затвердження типових конструкцій засобів перевезення диких тварин;

 

 • забезпечення збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, формування національної екологічної мережі;
 • погоджує проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж земель оздоровчого, рекреаційного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон;
 • погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • погоджує рішення обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій про надання лісів у постійне користування;
 • здійснює погодження рішення про встановлення ліміту використання лісових ресурсів під час здійснення побічних лісових користувань та лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів;
 • видає, анулює, здійснює переоформлення документів дозвільного характеру на:
 • спеціальне використання об’єктів тваринного світу;
 • спеціальне використання природних рослинних ресурсів;
 • переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин;
 • утримання диких тварин у неволі;
 • імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції;
 • спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів, які занесені до Червоної книги України;
 • право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, які занесені до Червоної книги України;
 • проведення державних апробацій (випробувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі;
 • вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі;
 • транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів;
 • здійснює процедуру надання попередньої обґрунтованої згоди щодо можливості транскордонного переміщення генетично модифікованих організмів, призначених для умисного введення в навколишнє природне середовище відповідно до вимог Картахенського протоколу про біобезпеку та Конвенції про біологічне різноманіття;
 • затверджує нормативи спеціального використання природних рослинних ресурсів та розрахункові лісосіки заготівлі деревини, погоджує матеріали лісовпорядкування;
 • здійснює погодження поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок;
 • формує мережу дослідних земельних ділянок та ділянок з еталонними ґрунтами для ведення моніторингу земель на національному рівні;
 • веде державний облік і кадастр рослинного і тваринного світу;
 • веде Червону та Зелену книги України;
 • здійснює управління формуванням, збереженням і використанням національної екологічної мережі;

 

У сфері організації, охорони та використання природно-заповідного фонду

 

забезпечує нормативно-правове регулювання з питань:

 • спеціального використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • діяльності служби державної охорони природно-заповідного фонду;
 • наукової, рекреаційної, еколого-освітньої діяльності природних та біосферних заповідників та національних природних парків;
 • економічного обґрунтування розвитку природно-заповідного фонду, а також економічної оцінки природних комплексів і об’єктів, які входять до його складу;
 • ведення паспорта водно-болотного угіддя міжнародного значення;
 • затверджує ліміти на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
 • веде державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • бере участь у формуванні науково-технічної політики та координує її реалізацію у сфері організації охорони та використання природно-заповідного фонду, зокрема узагальнення результатів наукових досліджень на територіях природних та біосферних заповідників, національних природних парків; затвердження порядку підготовки та програми Літопису природи для заповідників та національних природних парків; затвердження програм і планів науково-дослідних робіт на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду; розробку наукових основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних об’єктів;

здійснює:

 • управління охороною і використанням територій та об’єктів природно-заповідного фонду, службою державної охорони природно-заповідного фонду;
 • підготовку і подання пропозицій щодо створення, оголошення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також зміни меж, категорії та скасування статусу існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • затверджує положення про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також положення про території та об’єкти, які мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську, а також історико-культурну цінність;
 • затверджує проекти організації території природних та біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів загальнодержавного значення, проекти утримання та реконструкції парків - пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення;
 • погоджує проекти організації територій дендрологічних, зоологічних парків та ботанічних садів загальнодержавного значення, проекти утримання та реконструкції парків - пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, що не належать до сфери управління Мінекоенерго;
 • затверджує положення про екологічні фонди природних, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків і зоологічних парків;
 • погоджує призначення керівників спеціальних адміністрацій природних та біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних та зоологічних парків загальнодержавного значення, а також регіональних ландшафтних парків;
 • забезпечує розроблення проектів створення, оголошення, зміни меж, категорії та скасування статусу територій та об’єктів природно-заповідного фонду; проектів резервування цінних для заповідання природних територій та об’єктів;
 • організовує встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

У сфері охорони та відтворення вод (поверхневі, підземні, морські), раціонального використання водних ресурсів:

 • забезпечує нормативно-правове регулювання з питань:
 • затвердження правил, нормативів, норм з охорони та відтворення вод (поверхневі, підземні, морські), раціонального використання водних ресурсів, аналізує практику їх застосування;
 • встановлення лімітів забору, використання води та лімітів скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти;
 • методик та методичних вказівок щодо встановлення технологічних нормативів;
 • встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, а також порядку розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується, розроблення та затвердження критеріїв оцінки забруднення підземних горизонтів водних об’єктів;
 • встановлення критеріїв визначення екстремально високого рівня забруднення вод;

У  сфері розвитку водного господарства і меліорації земель

Забезпечує  нормативно-правове регулювання з питань:

 • визначення правил, нормативів, норм у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, аналізує практику їх застосування;
 • організації та проведення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель;
 • ведення державного водного кадастру за розділом “Водокористування”;

У сфері геологічного вивчення та дослідження надр

забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, передбачених законом, з питань:

 • обліку робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр;
 • обліку нафтових і газових свердловин та обліку обсягу погашених і видобутих корисних копалин, їх втрат, а також форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин для ведення державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин;
 • порядку обліку, зберігання та користування матеріалами державного інформаційного геологічного фонду;
 • змісту, оформлення і порядку подання на розгляд в установленому порядку геолого-економічної оцінки родовищ металічних і неметалічних корисних копалин;
 • виконання робіт із стандартизації, метрології за результатами проведення сертифікації у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр, зокрема щодо правил нормативного забезпечення геологічного вивчення надр;
 • порядку погодження надання надр у користування;
 • грошової винагороди за відкриття нових родовищ корисних копалин, що мають промислове значення;
 • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, пов’язаних з розробленням і впровадженням у виробництво наукових і методичних основ прогнозування, пошуком та розвідкою родовищ корисних копалин, прогнозуванням змін геологічного середовища та іншими потребами геологічного вивчення надр, зокрема щодо:

- стадій геологорозвідувальних робіт;

- порядку організації та здійснення розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

- ведення Державної еколого-геологічної карти;

 • функціонування каталогу відомостей про геологічну інформацію; функціонування Державного сховища геологічної інформації та кам’яного матеріалу;

У  сфері державного нагляду (контролю) за дотриманням природоохоронного законодавства

Забезпечує нормативно-правове регулювання з питань:

 • організації та проведення перевірок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення;
 • розрахунків розмірів відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства;
 • технічної експлуатації установок очистки газу;
 • взаємодії з Держгеонадрами та іншими органами державного контролю;
 • здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, мисливського впорядкування;
 • переміщення (перевезення), експорту (реекспорту), імпорту, вилучення, набуття у власність, користування, оренди об’єктів тваринного світу, торгівлі ними, зокрема тими, що занесені до Червоної книги України та перебувають під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;
 • проводить моніторинг та оцінку впливу державної політики у відповідній сфері;
 • встановлює порядок планування і контролю за виконанням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у визначеній сфері та впровадженням їх результатів;
 • організовує моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечує функціонування загальнодержавної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища;
 • визначає екологічні показники для оцінки стану навколишнього природного середовища та методичні вказівки щодо їх застосування;
 • визначає реєстри складових мережі спостережень державної системи моніторингу навколишнього природного середовища;
 • розробляє методики проведення моніторингу навколишнього природного середовища, зокрема суб’єктами господарювання, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища;
 • готує і подає на розгляд Верховної Ради України щорічну Національну доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні;
 • забезпечує впровадження механізмів сталого розвитку з питань, що належать до його компетенції;
 • організовує, координує, здійснює та контролює проведення оцінки впливу на довкілля, у тому числі оцінки транскордонного впливу на довкілля;
 • здійснює технічне регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
 • видає сертифікати на право проведення екологічного аудиту, веде реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на проведення екологічного аудиту;
 • затверджує положення про сертифікацію екологічних аудиторів та про ведення реєстру екологічних аудиторів;
 • розробляє стратегічні, програмно-планові документи та забезпечує їх реалізацію;
 • забезпечує виконання законодавства з питань, що належать до компетенції Мінекоенерго;
 • бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС;
 • організовує роботу із залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та інших міжнародних програм у визначеній сфері;

 

У сфері ефективного використання енергетичних  та природних ресурсів

 • затверджує в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-правові акти з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
 • подає Кабінетові Міністрів України в межах повноважень, передбачених законом, пропозиції щодо встановлення річних квот підтримки на наступні п’ять років з метою економічного стимулювання, забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України;
 • затверджує в межах повноважень, передбачених законом, порядки, норми і правила у сфері поводження з відходами;
 • забезпечує у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання нормативно-правове регулювання відповідно до закону;
 • розробляє та організовує виконання державних цільових, галузевих та інших програм охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

У сфері лісового та мисливського господарства

 • забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері лісового та мисливського господарства з питань:
 • розроблення та організації виконання державних цільових, галузевих та інших програм охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
 • визначення пріоритетних напрямів та стратегії розвитку у сфері лісових відносин;

У сфері здійснення державного нагляду (контролю) в галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, територіальному морі, внутрішніх водоймах України та у водах за межами юрисдикції України щодо рибальських суден, що плавають під Державним Прапором України, відповідно до міжнародних договорів

забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актів, видає нормативно-правові акти в межах повноважень, передбачених законом, а також з питань здійснення контролю:

 • за дотриманням лімітів і нормативів використання водних біоресурсів;
 • за дотриманням правил використання об’єктів тваринного світу в частині водних біоресурсів;
 • за достовірністю подання суб’єктами рибного господарства, пов’язаними з добуванням і використанням водних біоресурсів, звітних даних про обсяги використання водних біоресурсів;

У сфері рибного господарства та рибної промисловості:

 • бере участь у формуванні державної політики в галузі освіти, професійної підготовки кадрів для рибного господарства;
 • затверджує:

- правила пожежної безпеки на суднах флоту рибної промисловості, а також правила пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт на суднах, які ремонтуються або будуються на суднобудівних та судноремонтних підприємствах;

- порядок реєстрації рибальських суден;

- методику розрахунку збитків, завданих рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних біоресурсів;

- перелік категорій посад працівників рибного господарства;

- систему управління охороною праці в рибному господарстві;

- спеціальні правила експлуатації та обліку, інструкції і положення про комісію з проведення технічного нагляду за суднами рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства;

- типовий табель забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості;

- порядок штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання, інструкцію про порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах;

- ліміти спеціального використання водних біоресурсів та квот добування;

- положення про безпечне укомплектування екіпажами морських суден флоту рибної промисловості;

- положення про інспекцію державного портового нагляду морських рибних портів України;

- положення про капітана морського рибного порту;

- правила та режими рибальства, добування (вилучення, вилову) та відтворення водних біоресурсів;

- положення про встановлення відповідності системи управління безпекою компаній та суден флоту рибної промисловості вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року;

- порядок нарахування та внесення платежів за спеціальне використання водних біоресурсів;

- порядок носіння форменого одягу та формених знаків розрізнення працівників рибного господарства;

- положення про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості;

- порядок оформлення приходу з рейсу та виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України;

- нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства;

- спеціальні форми статистичної звітності в галузі рибного господарства;

Наукова діяльність та впровадження нових інформаційних технологій

 • подає пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з питань, що належать до компетенції Мінекоенерго;
 • організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, пропагування досягнень і передового досвіду з питань, що належать до компетенції Мінекоенерго, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж;
 • виступає замовником науково-дослідних робіт з питань, що належать до його компетенції;

У сфері забезпечення громадського контролю, інформування громадськості та співпраця з інститутами громадянського суспільства

 • здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики з питань, що належать до його компетенції;
 • реалізує в межах повноважень, передбачених законом, державну політику у сфері волонтерської діяльності щодо здійснення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища;
 • забезпечує інформування громадськості про формування та реалізацію державної політики з питань, що належать до його компетенції;
 • затверджує положення про громадський контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • встановлює порядок надання інформації про стан навколишнього природного середовища і порядок організації та проведення публічних слухань або відкритих засідань з питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище;
 • бере участь у формуванні, збереженні та використанні екологічної мережі, у формуванні національної системи науково-технічної інформації;
 • сприяє залученню інвестицій у сферу охорони навколишнього природного середовища, збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін, екологічної та в межах своєї компетенції біологічної, генетичної та радіаційної безпеки, охорони та раціонального використання земель, заповідної справи та оцінки впливу на довкілля, зокрема оцінки транскордонного впливу на довкілля;
 • забезпечує проведення соціального діалогу на галузевому рівні;
 • забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Мінекоенерго, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, та господарських товариствах, щодо яких Мінекоенерго здійснює управління корпоративними правами держави;

 

Механізми, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень Міністерства:

 • участь у засіданнях Громадської Ради;
 • участь у громадських обговорення проектів нормативних актів Мінекоенерго;
 • через Громадську приймальню Мінекоенерго.